ANËTARËSIMI

E martë, 26 mars 2013

Forumi Kulturor është i hapur për anëtarësim të organizatave të interesuara. Nëse keni interesim për anëtarësim ju duhet të mbushni formularin për aplikim për anëtarësim dhe t’ia dorëzoni Sekretariatit në email adresën [email protected] apo edhe fizikisht në Sekretariat: Teatrin ODA, Pallati i Rinisë, 111, Prishtinë.

Sipas Statutit të Forumit Kulturor, anëtarët e rinj aprovohen nga Kuvendi i Anëtarëve. Aprovimi i anëtarësisë suaj do të mund të bëhet në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore (MPV) të të Kuvendit të Anëtarëve të Forumit Kulturor. Për kohën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes si dhe për detaje tjera ju lutem kontaktoni Sekretariatin.

FK – APLIKIMI PER ANETARESIM

Për më shumë informata për Forumin Kulturor po ju bashkëngjisim edhe këto dokumente:

1. Deklarata e Themelimit

2. FORUMI KULTUROR – STATUTI

3. ORGANIZATAT ANËTARE TË FORUMIT KULTUROR

4. FK – Perfitimet dhe obligimet e anetaresise

Buletini Per te marre buletinin mujor me aktivitetet e Forumit Kulturor regjistrohuni ketu: